top of page

תקנון האתר

1. מבוא

1.1.  ברוך הבא לאתר www.ayalachikong.co.il (להלן -“האתר“), אותו מפעילה אילה גרייצר מרחוב אל סלוודור 8 ירושלים. (להלן – “החברה” או “מפעיל האתר”. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית) ורישום לפעילויות שונות.

1.2.  החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש“).

1.3.  המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או עיון בתכנים המופיעים באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.5.  השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.


2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

2.1.  המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

 

2.2.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

2.3.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

 

2.4.  המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

 

3. פרטי המשתמש

 

3.1.  בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

 

3.2.  בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

 

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

 

4.1.  המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

 

4.2.  התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

 

4.3.  המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).

 

4.4.  לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, לא תושלם העסקה ובמקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 

4.5.  מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 

4.6.  רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה  לביצוע ההזמנה כאמור.

 

4.7.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעצם מסירת פרטיו באתר, לרבות כתובת הדוא”ל, הוא מאשר לחברה לשלוח לו דברי פרסומת מסוג דומה למוצר אותו רכש ולפעילות המתקיימת באתר, וכי יש באפשרותו לסרב למשלוח דברי פרסומת כאמור.

 

5. אספקת המוצרים

 

5.1.  ככל שהמוצר שנרכש על ידי המשתמש הינו מוצר שניתן לקבלו באמצעות המייל (כגון סדנאות, מפגשים וכיו”ב), אזי עם אישור ההזמנה בהתאם להוראות סעיף 4 לעיל, יקבל המשתמש לכתובת המייל שמסר אישור על ההזמנה וכן חשבונית עסקה. ככל שהמוצר שנרכש על ידי המשתמש הינו מוצר שניתן לקבלו אך ורק באופן פיזי (כגון דיסקים, ספרים וכיו”ב) החברה תספק את המוצרים לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף לדמי משלוח, להוראות חברת השילוח ולאמור בסעיף 4 לעיל בדבר אישור העסקה.

 

5.2.  החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

 

5.3.  החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

 

5.4.  התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

 

5.6.  מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

 

5.7.  החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לחברה מראש תנקוט החברה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

 

6. ביטול עסקה

 

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 

6.1.  המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

 

6.2.  להלן פירוט התנאים והדרך בה יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

 

6.2.1.  המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי הביטול המופיעים באתר במועד רכישת המוצר. החברה רשאית לשנות את תנאי ביטול העסקה על פי שיקול דעתה, אולם בכל מקרה ביטול העסקה יכול להיעשות על פי התנאים שהיו קיימים במועד ביצוע העסקה.

 

6.2.2.     המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:

 

6.2.2.1.          טובין פסידים ו/או טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה;

 

6.2.2.2.טובין שמועד תחילתם עבר (דוג’ סדנאות, הרצאות שהתקיימו בזמן עבר);

 

6.2.2.3.          טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

 

6.3.  ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו www.ayalachikong.co.il

 

6.4.  לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, וככל שבוצעה בהתאם לתנאי הביטול, החברה תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, על פי תנאי ביטול העסקה באתר החברה, כפי שהופיעו במועד ביצוע הרכישה.

 

6.5.  במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לחברה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לחברה תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.

 

ביטול העסקה על ידי החברה

 

6.6.  החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בין היתר במקרים הבאים:

 

6.6.1.     במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

 

6.6.2.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

 

6.6.3.     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

 

6.6.4.     אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

 

6.6.5במקרה שמדובר בסדנא ו/או הרצאה – אם וככל שנודע לחברה שהמרצה לא יגיע במועד שנקבע מראש לסדנא ו/או ההרצאה, והחברה הודיעה לרוכש מייד עם היוודע דבר היעדרות המרצה;

 

6.6.6. במקרה של אי יכולת לקיים את הסדנא ו/או ההרצאה במקום המיועד ו/או במועד שנקבע, כאשר הדבר אינו בשליטת החברה;

 

6.6.6.     הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

 

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

7. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 

7.1.  בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור  נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

 

7.2.  החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

 

7.3.  לתשומת לב המשתמש: בעצם מסירת פרטיו האישיים במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר נותן המשתמש את הסכמתו לחברה לצרפו לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות פרסומיות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מוצרי החברה ופעילויותיה.

 

7.4.  אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור מהחברה הוא רשאי לסרב להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מהחברה.

 

8. זכויות יוצרים וקנין רוחני

 

8.1.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה.

 

8.2.  האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

 

8.3.  נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.

 

8.4.  המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

 

9. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

 

9.1.  האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, החברה בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.

 

החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת רפואית ו/או אחרת ו/או הצעה להתנהלות רפואית ו/או אחרת או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

 

החברה מודיעה כי חלק ניכר מהמידע המופיע באתר מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים על מנת להציג הדברים באתר כפי שנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים.

 

אין באמור כדי לגרוע מחובת המשתמש להפעיל את מירב שיקול דעתו בשימוש שיעשה במידע שבאתר ו/או במוצרים, לרבות מידע שיימסר בהרצאות ו/או בסדנאות, ואין באמור בכל אלו כדי להחליף כל חוות דעת מקצועית לרבות ובפרט חוות דעת רפואית במקרה הצורך.

 

9.2.  החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או מי מספקיה.

 

9.3.  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

 

9.4.  החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

 

9.5.  החברה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות
המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים, אם וככל שקיימות מודעות כאלה.

 

9.6.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

 

9.7.  החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 

10. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

 

10.1.  אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.

 

10.2.  תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

 

10.3.  התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

 

10.4.  התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי החברה, והחברה אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

 

10.5.  מובהר כי החברה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

 

10.6.  החברה אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.

 

10.7.  החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

 

10.8.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה בלא כל מתן הודעה מראש.

 

10.9.  בנוסף לאמור לעיל השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.

 

10.9.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 

10.9.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

 

10.9.3. אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

 

11. בוטל.

 

12. קישורים לאתרים נוספים (links)

 

12.1.  הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 

12.2.  בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי החברה, החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

13. תנאים נוספים

 

13.1.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

13.2.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

13.3.  הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 

13.4.  החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

 

13.5.  החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון  וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

 

13.6.  המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

 

13.7.  הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

 

13.8.  היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, החברה עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך ו/או משלוח דואר שיווקי ככל שלא התנגדת לכך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר.

 

החברה אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.

 

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצעת החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

 

החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

 

לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא”ל שכתובתו ayalachikong@gmail.com 

bottom of page